اهمیت استراتژیکی کمپوست  افزایش روز افزون جمعیت و نیاز بیشتر به تولید زیادتر مواد غذایی ،آدمی را به تفکر به افزایش باروری خاک‌های کشاورزی و کاربرد گیاهان مقاوم و پر محصول وادار نموده است .یکی از اقدامات اساسی در دنیا تامین و ارتقای امنیت غذایی بشر می